หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 088-6146266
โทรสาร 036-597434

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลท่าช้าง ได้จัดอบรมให้ความรู้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) ปี 2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพเอื้อต่อการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ( พฤติกรรมเสี่ยงลดลง ) #ขอขอบคุณ วิทยากร คุณอัญชลี ตรีลพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี