ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

วันที่ หัวข้อ/เรื่อง
21/09/66

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. - ก.ย. 66

25/08/66

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

04/08/66

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 

04/08/66

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) 

 25/07/66

ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถอนสมอ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

03/11/65 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลท่าช้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
03/11/65 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลท่าช้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
27/10/65 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10/10/65 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 
24/08/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/08/65 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/02/65 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14/12/64 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
20/09/64 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอสดอาคารโรงพยาบาลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 
04/03/64 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 
04/03/64 EB14 เรื่องหน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 256
04/03/64 EB15 เรื่องหน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
11/02/64 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
11/02/64 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
06/01/64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
16/12/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
15/12/63 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
08/11/63 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 
08/12/63 ประกาศเผยแพร่แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256
08/12/63 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
08/12/63 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 
 23/11/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 
12/10/63 ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลท่าช้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/63 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563
08/10/63 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้)
24/09/63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าช้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18/09/63 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) และ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)