หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 088-6146266
โทรสาร 036-597434

นางสาวอุดมลักษณ์ อุสาหะ
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

นางสาวณัฐธิดา เจริญศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ ภู่ลาย
นักวิชาการสาธารณสุข

  นางประนอม เหมือนพงษ์
พนักงานช่วยการพยาบาล