ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางจิราภา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล


นางนวรัตน์ กิตติโรจพันธ์ 
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


นางนิทธมน ติยะจามร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางวันดี พิสัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวทิพวัลย์ เนียมสำราญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางก้อนทอง คำคงศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาววิราวัลย์ พานทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางรุ่งนภา คันธจรรย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางอัจฉรี อินทร์งาม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายวันรัตน์ แสวงเจริญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายนิชิวัฒน์ บุญเลิศ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้