ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางจิราภา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล


นางนุชนาตย์ เอมอินทร์
หัวหน้างานผู้ป่วยใน


นางศิริรัตน์ เจริญศุภรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางเรณู พูลทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางจินดา ซาหว้า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนุชจรินทร์ ภูยางดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางพรสวรรค์ ประภากร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางจารุวรรณ บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางอารีย์ วงษ์หอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางหนึ่งฤทัย บัวงาม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางอุษา นาคสนิท
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวบุปผา เพาะปลูก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางปัทมา ทองนุ้ย
พนักงานทั่วไป