ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางจิราภา ละอองนวล 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


นางไพฑูรย์ ชมจันทร์
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก


นางขนิษฐา แสงทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวเมตตา อิ่มสำอางค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางนพรัตน์ คุ้มครอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางธมกร โชคธนธรณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวขวัญชนก ทองประพันธุ์
เจ้าพนักงานเวชสถิติ


นางทิพย์ประภา คำเมือง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 
นางธัญธรณ์ บัวเป็ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 
นางสาวอณัญธภรณ์
นิลกลม

เจ้าพนักงานธุรการ