ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434


นางจิรภา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางไพฑูรย์ ชมจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางวรรณภา เจริญสอน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนุชนาตย์ เอมอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ