ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ และองค์รวม


นางสิลินทิพย์ ชัยบุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

 


นายเชิดชาย เจริญสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสายพินท์ คงมลายู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวชาลิสา ผิวผ่อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 


นางวราภรณ์ อินทสโร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางปราณี ขำสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ