หมู่ที่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 088-6146266
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์


นายวิษณุ บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์


นางรัตชญา ปอไหม
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวรภัส คงสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวพรเพ็ญ วงษ์สนธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ