ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์/กลุ่มงานรังสีวิทยา


นพ.ธนา พุุทธากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานรังสีวิทยา


นางสาวจิตติมา วัฒนสุนทร์
นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ


นางสมพิศ บุษบง
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์


นายสมบัติ ชัยบุรินทร์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน