ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค


ภก.มารุพงศ์ สุขพ่อค้า
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค


นางชนิดา โพธิ์วัฒ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

 


ภญ.ศิริรัตน์ บัวคง
เภสัชกรปฏิบัติการ


นางสาวสุภัคชญา มณีทัพทัดบุล
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน


ภญ.อุดมลักษณ์ อุสาหะ
เภสัชกรชำนาญงาน


นางจุฑามาศ แก้วเกิด
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

 


นส.มนชิตา ลักษณะบุตร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

 


ภญ.ดวงกมล หิงมดี
เภสัชกรปฎิบัติการ