ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานทันตกรรม


ทพญ.พิชาวีร์ พาณิชพงษ์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม


ทพญ.มนุญญา อัจฉริยพันธุ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


ทพญ.อภิสรา ไตรรัตนาภา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ


นางสยุมพร โตอ่อน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน 
 

 
นางธนีนุช ปานพันธุ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวยุวดี ผิวตาลดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางอนันญา อินนก
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ชำนาญงาน
 


นายวรเทพ กำจร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน


นางสาวธันยาภรณ์ คล้ายหะนา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้