ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

กลุ่มงานบริหารทั่วไป


นางสาวมัลลิกา บัวงาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานการเงินและบัญช งานพัสดุ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุง
งานธุรการ การบริหารยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวฐิตาภรณ์
ปกป้อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวศิริวรรณ
แจ่มจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกุพชกา
เมืองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชรา ปอไหม
พนักงานบริการนายชัยณรงค์ โสกัณทัต
พนักงานเกษตรพื้นฐาน


นางสาวมัลลิกา
บัวงาม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

 

นางณภัสนันท์
เดชจิรรัตนสิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวดิสราพร ยาคำ
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวนกแก้ว
สอดส่อง
พนักงานบริการ


นายสุทิน ตันสุวรรณ์
พนักงานบริการ


 


นางสาวกุพชกา
เมืองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวรางคณา กุลผึ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสุคนธ์ อากาศสุภา
พนักงานธุรการ


นายนพดล บุญเลิศ
พนักงานบริการ

 

   
 


นายสำเนา ผ่องโสภิส
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ส.2

นายวรรณปกรณ์
แย้มเยื้อน
พนักงานบริการ