ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

       
ผังโครงสร้างโรงพยาบาล
 

 

     
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
             
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
กลุ่มงานทันตกรรม
 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
 
กลุ่มงานการแพทย์
             
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
/กลุ่มงานรังสีวิทยา
 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
 
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
             
         
กลุ่มการพยาบาล
 
         
# งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 
         
# งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
 
         
# งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 
         
# งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
และวิสัญญ์พยาบาล
 
         
# งานการพยาบาลผู้คลอด
 
         
# งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อ
และจ่ายกลาง
 
         
# งานจิตเวชและยาเสพติด