ที่ 76 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

คณะกรรมการบริหาร


นพ.ธนา พุทธากรณ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง


นางจิรภา ละอองนวล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
036 597105-124


นพ.ธนา พุทธากรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์
06 1351 4165


ทพญ.พิชาวีร์ พาณิชพงษ์พันธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
036 597105-107


ภก.อุดมลักษณ์ อุสาหะ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
036 597105-224


นางสาวดวงพร ดวงสุดา
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
036 597105-119


นางสาวดวงพร ดวงสุดา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
036 597105-150


นางสาวมัลลิกา บัวงาม
หัวหน้ากลุ่มการจัดการทั่วไป
036 597105-101


นายเชิดชาย เจริญสอน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
036 597105-113


นายวิษณุ บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
036 597105-111