ที่ 76/5 หมู่ 5 ต.โพประจักษ์ ,
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทร 036-597105
โทรสาร 036-597434

คณะกรรมการบริหาร


นพ.ธนา พุทธากรณ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าช้าง
036 597105-112


นางไพฑูรย์ ชมจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
036 597105-124


นางสาวมัลลิกา บัวงาม
หัวหน้ากลุ่มการจัดการทั่วไป
036 597105-101


ทพญ.สุปรีญา จันทร์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
036 597105-107


ภก.อุดมลักษณ์ อุสาหะ
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภค
036 597105-224


นายเชิดชาย เจริญสอน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ
และองค์รวม
036 597105-113


นายวิษณุ บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
036 597105-111

 


นางสาวดวงพร ดวงสุดา
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู,
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก
036 597105-150,119